HOHES C

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

hatályos: 2023.10.05. napjától

Tisztelt Felhasználó!

Üdvözöljük a Sió ECKES Kft. (székhely: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.) hohesc.hu weboldalán (a továbbiakban: „Weboldal”). Köszönjük, hogy felkereste Weboldalunkat! A Sió ECKES Kft., mint adatkezelő a Weboldalon nyújtott szolgáltatásokat érintő, általa folytatott adatkezelések vonatkozásában a jelen összefoglaló útján ad tájékoztatást. A Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatásaink (kapcsolatfelvétel) igénybevétele során Ön rendelkezésünkre bocsáthat személyes adatnak minősülő információkat. E személyes adatait kizárólag az adatkezelés céljának megfelelően, az ahhoz szükséges mértékben, módon és ideig, a jogszabályi előírásokkal – különös tekintettel a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: „ GDPR”) - összhangban kezeljük. Az adatok biztonsága érdekében a szükséges adatbiztonsági, technikai és szervezési intézkedések magas színvonalát biztosítjuk.

Az adatkezelés részleteit érintően kérjük, hogy olvassa el az alábbi tájékoztatót.

Kérjük, hogy amennyiben a jelen tájékoztatóban foglaltakkal vagy a már megadott személyes adatai kezelésével kapcsolatban további kérdése lenne, forduljon hozzánk mindenkor bizalommal az alábbi elérhetőségeink valamelyikén.

1. AZ ADATKEZELŐ

Az Ön által megadott személyes adatok kezelője: Adatkezelő neve: Sió ECKES Élelmiszergyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

székhelye: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.

cégjegyzékszáma: 14-09-300379 nyilvántartást

vezető cégbíróság: Kaposvári Törvényszék

Cégbírósága adószám: 11223755-2-14

postai levelezési cím: 8600 Siófok, Május 1. u. 61.

e-mail cím: emese.bognar@eckes-granini.com

2. ADATKEZELÉS AWEBOLDALON

2.1 Kapcsolatfelvétel a Weboldalon keresztül

Az adatkezelés célja: A Weboldal „Kapcsolat” űrlapján Ön a Sió ECKES Kft.-től termékekkel kapcsolatos információkat kérhet, javaslatokat tehet, panaszokat fogalmazhat meg vagy egyéb tartalmú üzenetet küldhet.

A kezelt személyes adatok köre: A „Kapcsolat” űrlapon megadott személyes adatok, azaz:

• név;

• e-mail cím;

• az üzenet tartalma;

• üzenet beérkezésének időpontja;

• egyéb, az üzenetben közölt személyes adat.

Az üzenet elküldéséhez a név, e-mail cím, illetve az üzenet szövegének megadása kötelező, amennyiben ezek közül valamelyik mezőt nem tölti ki, úgy a rendszer az üzenetet nem tudja elküldeni részünkre.

Az adatkezelés jogalapja:

Információkérés, javaslattétel vagy egyéb tartalmú üzenet küldése esetén az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes, jelen tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (GDPR 6. cikk. (1) bek. a) pont). Ön a hozzájárulását a „Kapcsolat” űrlapon a vonatkozó mező bejelölésével adhatja meg. Panasz esetén az adatkezelés jogalapja a jogi kötelezettség teljesítése (Fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgytv.”) 17/A. §).

Az adatkezelés időtartama:

A kezelt személyes adatokat az adatkezelés céljának megszűnését, azaz a kérés, üzenet megválaszolását követően haladéktalanul töröljük. Amennyiben a személyes adat kezelése a fogyasztói panasz rögzítése, kivizsgálása, megválaszolása érdekében szükséges, akkor a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 3 évig őrizzük meg. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: Marketing manager, ügyfélszolgálati munkatárs.

2.2 Nyereményjáték

Weboldalunkon időről-időre nyereményjátékokat szervezünk. Az ehhez kapcsolódó adatkezelés részleteit az adott nyereményjátékra vonatkozó adatkezelési tájékoztató tartalmazza, amely minden esetben közzétételre kerül a Weboldalon.

3. 16 ÉVEN ALULI FELHASZNÁLÓK ADATMEGADÁSA

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

4. COOKIE-K HASZNÁLATA

A Weboldalon használt cookie-kkal („sütikkel”) kapcsolatos további információkat a Weboldal Cookie Tájékoztató menüpontjában érheted el.

5. ADATTOVÁBBÍTÁS

A szolgáltatásaink zavartalan nyújtása érdekében személyes adataidat az alábbi kategóriákba tartozó címzettekkel oszthatjuk meg: infrastruktúra -és platformszolgáltatók, szoftverfejlesztési szolgáltatók, irodavezetési adminisztratív szoftverek szolgáltatói, értékesítési és ügyfélkapcsolatkezelési („CRM”) szolgáltatók, üzenetküldési eszközszolgáltatók, könyvelők, jogi tanácsadók. A Sió-Eckes Kft. szükség esetén megoszt személyes adatot a bírósági, kormányzati, bűnüldözői szervekkel, hogy azok megkereséseire válaszoljon, vagy amennyiben a jogszabályoknak való megfelelés érdekében, vagy jogszerű bírósági ítélet, szabályozás vagy kormányzati előírások miatt szükséges.

6. AZ ÖN JOGAI

6.1 Hozzájárulás visszavonása

Amennyiben az adatkezelést az Ön hozzájárulása alapján végezzük, Ön jogosult e hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonását követően személyes adatait nem kezeljük tovább. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

6.2 Hozzáférés joga

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken Ön bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk a személyes adatainak kezelése, illetve kérheti a személyes adataihoz való hozzáférést és az alábbiakról történő tájékoztatást: az adatkezelés céljai, jogalapja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, azon címzettek vagy címzettek kategóriái (ideértve általunk igénybe vett adatfeldolgozókat), akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk (az adatok harmadik országba történő továbbítása esetén az adatok megfelelő védelmét biztosító garanciák), az adattovábbítás jogalapja, az adatok tárolásának időtartama, az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, a NAIH-hoz címzett panasz benyújtásának joga, az adatok forrása, az esetleges adatvédelmi incidens körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések. Az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét Önnel előzetesen közöljük.

6.3 Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog

Ha Ön észleli, hogy valamely személyes adatát pontatlanul, hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, kérésére (megjelölve a helyes, illetve kiegészítő adatokat) azt helyesbítjük, illetve kiegészítjük.

6.4 Törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása egyben az adatok törlésével is együtt jár, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet.

Törlésnek továbbá akkor van helye, ha

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;

b) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

c) az adatok kezelése jogellenes;

d) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez bennünket.

6.5 Adatkezelés korlátozásához való jog

Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; (ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön az adatok törlését ellenzi, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; (iii) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, (iv) Ön tiltakozott a jogos érdekünkön alapuló adatkezelése ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben. Korlátozás esetén az adatokat csak tároljuk, azon egyéb műveletet nem végzünk, kivéve, ha a további műveletekhez Ön hozzájárul vagy azokra saját vagy harmadik személy jogainak védelme érdekében vagy közérdekből van szükség. Az adatkezelés korlátozása esetén annak feloldásáról Önt előzetesen tájékoztatjuk.

6.6 Adathordozhatósághoz való jog

Ön igényelheti, hogy az Ön által a rendelkezésünkre bocsátott, általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban átadjuk az Ön részére vagy az Ön által kijelölt másik személy részére, amennyiben a GDPR-ban meghatározott feltételek teljesülnek.

6.7 Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a jogos érdekünk alapján történő kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését küldje meg részünkre jelen Adatkezelési Tájékoztató 1. pontjában foglalt elérhetőségeken. A levélben kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni. Indokolatlan késedelem nélkül, de általában a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a késedelem okait megjelölve a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatjuk Önt.

Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

7. AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATALON ALAPULÓ ADATKEZELÉS

Nem végzünk kizárólag automatizált döntéshozatalon alapuló adatkezelést.

8. IGÉNYÉRVÉNYESÍTÉS MÓDJA

8.1 Adatkezelő megkeresése

Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

8.2 Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

Ha az Ön megítélése szerint az Ön személyes adatainak kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit, Ön jogosult a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban illetékes adatvédelmi hatósághoz, különösen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) panasszal fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

A NAIH elérhetőségei:

honlap: http://www.naih.hu/

cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postai cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

8.3 Bírósághoz fordulás joga

Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja